วิทยานิพนธ์ “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” : มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ

ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

01ชื่อเรื่อง
02หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์
03บทคัดย่อ ภาษาไทย
04บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
05กิตติกรรมประกาศ
06สารบัญ
07สารบัญตาราง
08บทที่1
09บทที่2
10บทที่3
11บทที่4
12บทที่5
13บรรณานุกรม
14ภาคผนวก
15ภาคผนวกก
16ภาคผนวกข
ประวัติการศึกษา
แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ – 60)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.ศ. 2552

Advertisements

About s4430309
Take care of yourself and Don’t forget that I'M always with the Wind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: