ทำความรู้จักกับหน้าตาของ SPSS

โปรแกรม SPSS มี 2 หน้า ที่เราต้องใช้งาน คือ Data View กับ Variable View

สำหรับหน้าที่เราจะใช้เริ่มต้นการทำงานเป็นหน้าแรก คือ Variable View

หมายเลข 1 : ต้วแรก Data View (แถบสีฟ้า) Variable View ตัวสอง (แถบส้ม)
          Data View >>> ส่วนที่เราต้องลง + บอกรายละเอียดของรหัสตัวแปรที่เราสร้างขึ้น รหัสที่ว่านี้ คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ถูกแปลงเป็นตัวเลขแล้ว)
          Variable View >>> ภาพที่โชว์อยู่คือหน้าตาของ Variable View Variable Viewใช้สำหรับสร้างตัวแปร ตั้งค่าต่าง ๆ ของตัวแปรที่กำหนดขึ้นมา และ การกำหนดค่า Missing ให้กับตัวแปรด้วย (เข้าใจง่าย ๆ คือ ตัวแปรต่าง ๆ ในแบบสอบถาม)
          เราสามารถสลับการใช้ระหว่างหน้า Data View กับ Variable View ได้ 2 วิธี
          1. Double Click ตรงคอลัมน์ของบรรทัดแรก
          2. คลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง          

          รายละเอียดของหน้าต่างหน้า Variable View
หมายเลข 2
: รายละเอียดต่าง ๆ ที่เราจะต้องใส่ให้ตัวแปรที่เราสร้าง
          Name >>> ชื่อตัวแปร พิมพ์ชื่อตรงคอลัมน์ Name : sex
          Type >>> ประเภทของตัวแปร : Numeric
                              ส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ 2 คำสั่งเท่านั้น คือ Numeric กับ String
                               สำหรับตัวแปรที่เป็นตัวเลข เราจะใช้คำสั่ง Numeric
                              และตัวแปรที่เป็นอักษร หรือ ข้อความ เราจะใช้คำสั่ง String
          Width >>> จำนวนตำแหน่งของข้อมูลที่ป้อน

          Decimals >>> จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่้ต้องการป้อน
          Label >>> การอธิบายขยายความชื่อตัวแปร : เพศ
          Values >>> กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร : 1 = เพศหญิง และ 2 = เพศชาย
          Missing >>> กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์ มี 2 แบบ
                              User Missing ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนด เช่น 9, 99, 999, …
                              System Missing โปรแกรมจะกำหนดให้เอง
          Column >>> จำนวนความกว้างของค่าตัวแปร หรือ ชื่อตัวแปร หรือ label ตัวแปร
          Align >>> การกำหนดว่าจะให้แสดงค่าตัวแปรในหน้า Data View เป็นแบบชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวา
          Measure >>> ระดับการวัดของข้อมูล
                              Scale (Interval, Ratio)
                              Ordinal
                              Nominal

          คำสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวแปรหลัก ก็ Name, Label, Values

หมายเลข 3 : ลำดับที่ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมา

หมายเลข 4 :  Title Bar แสดงส่วนของชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์
                           Menu Bar  คำสั่งต่าง ๆ ที่เราจะต้องใช้งานในการประมวลผล
สำหรับคำสั่งใน Menu Bar ที่สำคัญ และควรรู้จักไว้ มีดังนี้
File >>> เมนูคำสั่งที่ใช้เปิด สร้าง บันทึกแฟ้มข้อมูล อ่านแฟ้มข้อมูลที่สร้างโดยโปรแกรมอื่น ๆ เช่น excel พิมพ์ข้อมูล และปิดการใช้โปรแกรม
                              Edit >>> เมนูแก้ไข คัดลอก ตัด ค้นหาข้อมูล
                              View >>> เมนูจัดแบบตัวอักษร และรูปแบบต่าง ๆ
                              Data >>> เมนูคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูล เช่น การรวมแฟ้ม การสร้างเซตย่อยของแฟ้มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การเพิ่มตัวแปร  การเพิ่มข้อมูล   การเรียงลำดับ
                              Transform >>> เมนูที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของแฟ้มข้อมูล คำนวณหาค่าตัวแปรใหม่โดยใช้ฟังก์ชันของตัวแปรเดิม
                              Analyze >>> ใช้เรียกคำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเช่นการหาค่าสถิติเบื้องต้น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย หาความสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  เป็นต้น
                              Graphs >>> ใช้ในการสร้างกราฟ หรือชาร์ทรูปแบบต่าง ๆ
                              Utilities >>> ใช้ในการกำหนดตัวแปร กลุ่มตัวแปร หรือเรียกใช้กลุ่มตัวแปรเหล่านั้น
                              Window >>> ใช้ในการจัดเรียงหน้าต่างในรูปแบบต่าง ๆ การเลือกแสดงสถานะและการเลือกหน้าต่างใช้งานปัจจุบัน
                              Help >>> เป็นคำอธิบายช่วยเหลือในการใช้โปรแกรมหรือรูปแบบคำสั่ง

รูปข้างล่างนี้คือหน้าตาของ Variable View ที่สร้างตัวแปรขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนรูปข้างล่างนี้เป็นข้อมูลจากแบบสอบถามที่เราลงเรียบร้อยแล้ว

เป็นอันว่าเสร็จในส่วนของการแนะนำให้รู้จักหน้าค่าตาของ SPSS กันแล้วนะ … ^ ^

Advertisements

About s4430309
Take care of yourself and Don’t forget that I'M always with the Wind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: