จุดเริ่มการวิจัยเชิงปริมาณ

จุดเริ่มการวิจัยเชิงปริมาณ เราจะต้องมีปรากฎการณ์ที่สนใจจะศึกษา สำหรับเราที่จบทางสังคมวิทยา ปรากฎการณ์ที่ว่านี้ก็ควรจะเป็นปรากฎทางสังคม สำหรับเรา อะไรก็ตามที่คนคนหนึ่งอยากจะศึกษาควรจะเป็นอะไรที่คนคนนั้นมีความสนใจเป็นทุนเดิมมาก่อน เพราะการทำวิจัยต้องใช้เวลา ต้องอยู่กับมันนานพอควรเลยหล่ะ ถ้าได้อยู่กับอะไรที่เราสนใจก็จะทำให้เรามีความสุข มีความรู้สึกอยากทำ มีกำลังใจที่จะทำ เอาละ เมื่อได้ปรากฎการณ์ทางสังคมหรืออะไรก็ตามที่สนใจอยากศึกษา อยากวิจัยแล้ว ที่นี่เราก็ต้องหันมาสนใอะไรที่ออกจะเป็นวิชาการหนัก ๆ แล้วหล่ะ เพราะเราต้องมองว่าปรากฎการณ์ทางสังคมที่เราสนใจอยากศึกษา มันมีทฤษฎีหรือแนวคิดอะไรบ้างที่พอจะนำมาอธิบายได้ ทั้งปรากฎการณ์ทางสังคม ทั้งทฤษฎีที่เราหาได้ เมื่อนำมารวมกันจะทำให้เกิดเป็นคำถามการวิจัย อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งนั้น ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น ผลที่เกิดจากสิ่งนั้นคืออะไร ฯลฯ ตามที่เราคิดจะตั้งเป็นคำถามการวิจัย คำถามการวิจัยที่ได้มาก็จะนำมาซึ่งตัวแปร เราจะได้รู้คร่าว ๆ ว่า งานวิจัยที่เราอยากทำชิ้นนี้จะมีตัวแปรอะไรบ้าง และก็จะนำมาสู่ “กรอบแนวคิดในการวิจัย และ การให้นิยามเชิงปฏิบัติการ” ต่อจากนั้นก็จะต้องมาเลือกวิธีวิจัยกัน การวิจัยเชิงปริมาณ ไม่ใช่ว่า แค่บอกว่าจะวิจัยเชิงปริมาณแค่นั้นก็จบ เพราะในการวิจัยเชิงปริมาณเองก็มีรูปแบบและวิธีการที่จะดำเนินการวิจัยหลายรูปแบบ เราจะต้องเลือกให้ถูกกับงานของเรา เราต้องใช้วิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะกับเรา ต้องสร้างชุดคำถามให้สอดคล้องกับปรากฎการณ์ทางสังคม ทฤษฎี และบริบททางสังคมที่เราจะทำการศึกษา เราต้องเลือกสถิติที่จะประมวลผลการศึกษาออกมาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยของเรา เมื่อถึงขั้นตอนที่เราประมวลผลการศึกษาออกมาได้แล้ว เราก็เขียนสรุปการศึกษาเป็นขั้นต่อไป เขียนผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม ความสอดคล้องของสิ่งที่ได้กับทฤษฎี แนวคิดและบริบทสังคม ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อ อะไรทำนองนี้

ทั้งหมดที่เราว่ามา ก็คือ การทำรายงานวิจัยหนึ่งเล่ม ตั้งแต่บทที่ 1 จนถึง บทที่ 5 (สำหรับเรามี 5 บทนะ) เริ่มจากบทนำ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และจบด้วยการอธิปรายผล

Advertisements

About s4430309
Take care of yourself and Don’t forget that I'M always with the Wind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: